ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมศ.บำรุงสุข สีหอำไพ ห้อง 1005

อนุมัติ12/07/2567 เวลา 08:08:04
วันที่ใช้ห้อง 28 ก.ค. 67 เวลา 11:00   ถึงวันที่   28 ก.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสุธันยา คนฉลาด   สำหรับแผนก ภาควิชาการสื่อสารมวลชน
วาระการประชุม รับประทานอาหารว่าง เช้า บ่าย และกลางวัน
รายละเอียด

หอประชุมนิเทศศาสตร์ ชั้น 11

อนุมัติ13/06/2567 เวลา 10:30:01
วันที่ใช้ห้อง 28 ก.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   28 ก.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุธันยา คนฉลาด   สำหรับแผนก ภาควิชาการสื่อสารมวลชน
วาระการประชุม จัดกิจกรรมโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก(UNESCO)
รายละเอียด

ห้องเรียน 412

อนุมัติ17/07/2567 เวลา 11:46:17
วันที่ใช้ห้อง 26 ก.ค. 67 เวลา 17:00   ถึงวันที่   26 ก.ค. 67 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นายสุชาติ บุญม่วง   สำหรับแผนก งานบริหารและธุรการ
วาระการประชุม ฝึกซ้อมและดำเนินการงานปิ๊ดปิ้ว 67
รายละเอียด

หอประชุมนิเทศศาสตร์ ชั้น 11

อนุมัติ09/07/2567 เวลา 11:28:55
วันที่ใช้ห้อง 26 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 ก.ค. 67 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ศิริวรรณ เพชรนิล   สำหรับแผนก งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ วางแผนพัฒนา และประกันคุณภาพ
วาระการประชุม จัดประชุมเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
รายละเอียด

ห้องเรียน 412

อนุมัติ17/07/2567 เวลา 11:46:11
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.ค. 67 เวลา 17:00   ถึงวันที่   25 ก.ค. 67 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นายสุชาติ บุญม่วง   สำหรับแผนก งานบริหารและธุรการ
วาระการประชุม ฝึกซ้อมและดำเนินการงานปิ๊ดปิ้ว 67
รายละเอียด

ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 9

อนุมัติ15/01/2567 เวลา 13:45:44
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ก.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.สิดาพัณณ์ ฟูประเสริฐ   สำหรับแผนก งานบริหารและธุรการ
วาระการประชุม ประชุมบอร์ดคณะ 7/2567
รายละเอียด

ห้องเรียน 412

อนุมัติ17/07/2567 เวลา 11:44:55
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.ค. 67 เวลา 17:00   ถึงวันที่   24 ก.ค. 67 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นายสุชาติ บุญม่วง   สำหรับแผนก งานบริหารและธุรการ
วาระการประชุม ฝึกซ้อมและดำเนินการงานปิ๊ดปิ้ว 67
รายละเอียด

ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 4

อนุมัติ12/07/2567 เวลา 08:07:58
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 ก.ค. 67 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นายสุชาติ บุญม่วง   สำหรับแผนก งานบริหารและธุรการ
วาระการประชุม ถ่ายหนังสั้นงานกางจอ
รายละเอียด

ห้องเรียน 412

อนุมัติ17/07/2567 เวลา 11:44:51
วันที่ใช้ห้อง 23 ก.ค. 67 เวลา 17:00   ถึงวันที่   23 ก.ค. 67 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นายสุชาติ บุญม่วง   สำหรับแผนก งานบริหารและธุรการ
วาระการประชุม ฝึกซ้อมและดำเนินการงานปิ๊ดปิ้ว 67
รายละเอียด

ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 4

อนุมัติ12/07/2567 เวลา 08:07:52
วันที่ใช้ห้อง 23 ก.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   23 ก.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายสุชาติ บุญม่วง   สำหรับแผนก งานบริหารและธุรการ
วาระการประชุม จัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายหนังสั้นงานกางจอ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 69 รายการ